ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για το Anomagnitonnisoi

Το website Anomagnitonnisoi («εμείς», «εμάς», «μας») λειτουργεί στη διαδικτυακή διεύθυνση https://anomagnitonnisoi.eu/ («ιστοσελίδα», «ιστότοπος»). Εμείς δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των χρηστών και των προσωπικών πληροφοριών που διέπουν την ιδιωτική σας ζωή όσον αφορά τη συλλογή, χρήση και δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνουμε από χρήστες του συγκεκριμένου ιστότοπου, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25.05.2018 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), όπως εκάστοτε ισχύει, παρέχει διά της παρούσης ενημέρωση για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΔΠΧ») και τα δικαιώματα σας. Ο ΓΚΠΔ αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των ΔΠΧ.

Η παρούσα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διατηρούν οποιαδήποτε συμβατική ή συναλλακτική σχέση με την εταιρία, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα τους, όπως. π.χ. πελάτες, προμηθευτές, νόμιμους εκπροσώπους αυτών, ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, εκπροσώπους νομικών προσώπων.

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 • παρέχει μία επισκόπηση του σκοπού, του είδους, της διαδικασίας και του τρόπου με τον οποίο η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα σας σύμφωνα με το εγχώριο δίκαιο και τον ΓΚΠΔ
 • απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υφιστάμενοι ή δυνητικοί πελάτες ή είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι/εντολοδόχοι ή πραγματικοί δικαιούχοι νομικών ή φυσικών προσώπων τα οποία αποτελούν υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες ή συνεργάτες ή προμηθευτές, σε δυνητικούς εργαζομένους, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που κατόπιν συγκατάθεσης ή άλλης έννομης σχέσης τα προσωπικά του δεδομένα έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή μας.
 • αφορά εν ενεργεία σχέση με τα άνω πρόσωπα, αλλά και το χρονικό διάστημα επέλευσης εννόμων αποτελεσμάτων εξ αυτής ή το κατά περίπτωση οριζόμενο από το νόμο
 • περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πότε θα γίνεται γνωστοποίηση/ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε άλλα τρίτα πρόσωπα (για παράδειγμα, τους εξωτερικούς συνεργάτες, τους συνεργάτες για την παροχή κάποιας υπηρεσίας κ.α.)

Σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, γίνεται αναφορά σε διατάξεις του ΓΚΠΔ, με ενδεικτικά αναφερόμενες τις εξής:

 • ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων»), ήτοι πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμματικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • ως «επεξεργασία ΔΠΧ» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε ΔΠΧ ή σε σύνολα ΔΠΧ, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- όταν οι σκοποί και ο τρόπος επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους , ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Συλλογή Δεδομένων

Ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαφή ή την αναγνώρισή σας. “Επικοινωνία” είναι οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να αναγνωριστεί μαζί σας, ως άτομο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

 1. Όνομα
 2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Ωστόσο, τα Προσωπικά Δεδομένα δεν περιλαμβάνουν το πλήρες όνομά σας, τον επαγγελματικό τίτλο ή την επαγγελματική σας διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου της επιχείρησής σας ως υπάλληλος ενός οργανισμού. Θα συλλέγουμε μόνο προσωπικές πληροφορίες με δίκαιο και νόμιμο τρόπο. Η παροχή προσωπικών πληροφοριών είναι εκούσια από τους χρήστες.

Η ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Να απαντήσουμε στην ερώτησή σας όταν επικοινωνήσετε μαζί μας
 • Να σας στείλουμε ενημερωτικό δελτίο όταν εγγραφείτε, ή εγγραφείτε για να είστε ενήμεροι για τα τελευταία μας νέα
 • Να εγγραφείτε σε εκδηλώσεις και συνέδρια
 • Να συλλέξουμε τη γνώμη και τα σχόλιά σας μέσω ερευνών
 • Να αποστείλουμε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εκτός αν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, εμείς δε θα χρησιμοποιήσουμε ή αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς που δεν προσδιορίζεται στην παρούσα Πολιτική.

Επιλογή και συγκατάθεση

Προτού λάβετε τη συγκατάθεσή σας, ο ιστότοπος θα σας περιγράψει τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας ώστε αν επιθυμείτε να δηλώσετε σιωπηρή ή ρητή συναίνεση όσον αφορά τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που επιτρέπονται από το νόμο. Όπου είναι λογικό να το πράξουμε, μπορούμε να βασιστούμε στη σιωπηρή συγκατάθεσή σας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα βασιστούμε στη ρητή συγκατάθεση που λάβατε απευθείας από εσάς για τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, για παράδειγμα, τη συλλογή των προσωπικών σας πληροφοριών, εάν εγγραφείτε σε ενημερωτικό δελτίο ή αν επιθυμείτε οποιαδήποτε επικοινωνία με το anomagnitonnisoi.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των ΔΠΧ της εταιρίας μας έχει οριστεί ο Γρηγόριος Καλαμακίδης και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του είναι: διεύθυνση: Στέλιου Καζαντζίδη 47, Τ.Κ. 57001, τηλ.: 6944914330,  Θεσσαλονίκη και email: info@atlantisresearch.gr 

Στις άνω ταχυδρομικές και διευθύνσεις υποβάλλονται κάθε είδους έγγραφα αιτήματα, όπως προβλέπονται στην παρούσα, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή (αυτοπροσώπως από το ίδιο το υποκείμενο των ΔΠΧ είτε με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο)

Χρήση και διατήρηση

Περιορίζουμε τη χρήση προσωπικών πληροφοριών για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική και για τους οποίους το άτομο έχει παράσχει σιωπηρή ή ρητή συγκατάθεση. Διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των δηλωμένων σκοπών, εκτός από τη συγκατάθεση του ατόμου ή όπως απαιτείται από το νόμο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχονται από τους χρήστες αποθηκεύονται κυρίως σε διεθνείς διακομιστές (servers). Το anomagnitonnisoi θα διαγράψει προσωπικές πληροφορίες όταν αυτές δεν χρειάζονται πλέον.

Αποκάλυψη Δεδομένων σε τρίτους

Δεν μεταφέρουμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους ή οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών, πέραν των κέντρων διακομιστών (servers).

Πρόσβαση

To anomagnitonnisoi παρέχει στα άτομα πρόσβαση στις προσωπικές τους πληροφορίες για ανασκόπηση ή ενημέρωση. Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία για να ενημερωθείτε ή να αμφισβητήσετε την ακρίβειά τους, ή να τα επικαιροποιήσετε για να εξασφαλίσετε την πληρότητά τους, μπορείτε να μας στείλετε email στο info@atlantisresearch.gr. Θα παρέχουμε απάντηση στο αίτημά σας εντός 30 ημερών από τη λήψη της αίτησης πρόσβασης. Εάν κάτω από ορισμένες συνθήκες δεν είμαστε σε θέση να διαχωρίσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία από αυτά ενός άλλου ατόμου, δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες σας.

Ποιότητα

Εμείς θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε ακριβές και πλήρες αρχείο των προσωπικών σας πληροφοριών για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να είναι ανακριβή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και να λάβετε μέτρα για την επαλήθευση, την ενημέρωση και τη διόρθωσή τους.

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία με μικρό όγκο δεδομένων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Όπως πολλοί ιστότοποι, χρησιμοποιούμε “cookies” για τη συλλογή πληροφοριών. Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνηθεί ή να απενεργοποιήσει όλα τα cookies ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, αν δεν δεχτείτε cookies, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικά τμήματα του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies.

Ασφάλεια απορρήτου

Η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων είναι σημαντική για εμάς, αλλά ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή η οποιαδήποτε μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των ΠΔ σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια τους. Προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες. Οι πληροφορίες προστατεύονται από τις Πολιτικές ασφαλείας που είναι κατάλληλες για την ευαισθησία των πληροφοριών.

Παρακολούθηση και επιβολή

Παρακολουθούμε την συμμόρφωση με τις πολιτικές απορρήτου και τις διαδικασίες της. Οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες και διαφωνίες σχετικά με το απόρρητο επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στο info@atlantisresearch.gr, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή μας με το απόρρητο. Κάθε καταγγελία σχετική με την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής θα αναγνωρίζεται, θα τεκμηριώνεται και θα διερευνάται, με τα αποτελέσματα να παρέχονται στον καταγγέλλοντα. Εάν η καταγγελία κριθεί δικαιολογημένη, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ από τις 10/03/2020 και θα παραμείνει σε ισχύ εκτός από τις τυχόν μεταβολές των προβλέψεών της στο μέλλον, οι οποίες θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους σε αυτήν τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή να αλλάξουμε την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου μετά την δημοσίευση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων στην Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα θα συνιστά την αναγνώρισή σας για τις τροποποιήσεις και τη συγκατάθεσή σας να τηρείτε και να δεσμεύεστε από την τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου.

Αν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε είτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε παράσχει, είτε θέτοντας μια εμφανή ειδοποίηση στον ιστότοπό μας.

Επικοινωνία

Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: info@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των ΔΠΧ της εταιρίας μας έχει οριστεί ο Γρηγόριος Καλαμακίδης και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του είναι: διεύθυνση: Στέλιου Καζαντζίδη 47, Τ.Κ. 57001,  Θεσσαλονίκη και email: info@atlantisresearch.gr 

Στις άνω ταχυδρομικές και διευθύνσεις υποβάλλονται κάθε είδους έγγραφα αιτήματα, όπως προβλέπονται στην παρούσα, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή (αυτοπροσώπως από το ίδιο το υποκείμενο των ΔΠΧ είτε με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο).